Reizigersvoorwaarden Amish reizen BV

Artikel 1 Informatie van Amish reizen

1.1. Amish reizen heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.

Artikel 2 Door jou te verstrekken informatie

2.1. Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).

2.2. Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen  lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

2.3. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat Amish reizen of iemand  namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt Amish reizen alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.

Artikel 3  Bevestiging/Herroeping door Amish reizen

3.1. Als je het aanbod van Amish reizen aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod van Amish reizen hebt geaccepteerd.

3.2. Amish reizen kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. Amish reizen stelt je hiervan uiterlijk 20 dagen voor vertrek in kennis. Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt Amish reizen dit bedrag terug.

3.3. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet Amish reizen dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.

3.4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.    Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 4 Wijzigingen door Amish reizen

4.1. Amish reizen heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.

4.2. Als Amish reizen zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet Amish reizen gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 1.1.

4.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid  bedoeld, deel je Amish reizen niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je Amish reizen onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.

Artikel 5 Hulp en bijstand

5.1. Amish reizen biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst  redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

5.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten van Amish reizen zelf voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door Amish reizen en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.

Artikel 6  Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

6.1. Amish reizen zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je Amish reizen daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt Amish reizen er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van Amish reizen kan verlangen. 

6.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt Amish reizen voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt Amish reizen een passende prijsverlaging aan.   

6.3.  De aansprakelijkheid van Amish reizen voor schade die je lijdt is beperkt tot driemaal de reissom.

6.4.  Amish reizen is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jou zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door Amish reizen is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten. 

6.5.  Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan Amish reizen zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag Amish reizen de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 7 Jouw rechten

7.1.  Indeplaatsstelling

7.1.1. Je kunt Amish reizen verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:  

  • De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en
  • Je dient het verzoek uiterlijk 30 kalenderdagen vóór vertrek op een door Amish reizen vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat Amish reizen benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en
  • De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling .

7.1.2. De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Amish reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

7.1.3 Op jouw verzoek maakt Amish reizen deze kosten inzichtelijk en hij voorziet jou als je daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

7.2. Garantie bij financieel onvermogen

7.2.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Amish reizen gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.  Bij elk (reis)aanbod van Amish reizen wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant. Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Amish reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Amish reizen niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 8 Als je wilt opzeggen

8.1. Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan Amish reizen de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

8.2. Bij annulering tot 1 maand voor vertrek betaalt u de reissom verminderd met de door Amish reizen ontvangen restituties voor vluchten en hotelovernachtingen in verband met de annulering. Bij annulering binnen een maand voor vertrek is de volledige reissom verschuldigd.

Artikel 9  Betaling

9.1. Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van Amish reizen wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. Amish reizen kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heb je niet op het door Amish reizen vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim.

9.2. Als je in verzuim bent, maant Amish reizen, of iemand namens hem jou aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. Amish reizen verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet je de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen. 9.3. Als je niet tijdig hebt betaald ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet je na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.

9.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40. De reisorganisator kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 Jouw verdere verplichtingen

10.1. Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens Amish reizen gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

10.2. Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan Amish reizen jou van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van Amish reizen in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

10.3. Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

10.4. Je moet je uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het  exacte tijdstip van vertrek vergewissen.